Gå til sidens indhold Henter data ... ... vent et øjeblik
Statistikbanken
Log på Hjælp
Emner
D a n m a r k s S t a t i s t i k
Borgere
Arbejde og indkomst
Økonomi
Sociale forhold
Uddannelse og forskning
Erhvervsliv
Transport
Kultur og fritid
Miljø og energi
S D G
SDG (internt brug)
Tværgående
Log på
Ny bruger?
Glemt adgangskode?
Hjælp

Opdateres hverdage kl. 8:00
Klokken er

SDG (internt brug)
vis som mapper... vis som mapper...
SDG
Afskaf fattigdom (1)
SDG01021: National fattigdomsindikator efter område, alder, køn, enhed og indikator (1995-2020)
SDG010A2: Samlede offentlige udgifter afsat til kerneydelser (i pct. af de totale offentlige udgifter) efter område og ydelse (2005-2018)
Stop sult (2)
SDG02031: Produktionsvolume pr. arbejdsenhed i forhold til bedriftsstørrelser inden for landbrug/husdyrbrug/skovbrug efter område og bruttoudbytte (2008-2018)
SDG02032: x efter område, køn og type (2012-2019)
SDG02041: x efter område (2019)
SDG02051: Antal plante- og dyregenetiske ressourcer til brug for fødevarer og landbrug sikret i enten mellemlange og langvarige bevarelsesfaciliteter efter område og type (2018-2020)
SDG02052: Andel lokale racer, der er klassificeret som værende i fare, ikke i fare eller på et ukendt niveau af fare for udryddelse efter område og type (2018)
SDG020A1: Indeks for offentlige udgifter til landbruget efter område (2005-2019)
SDG020A2: Samlet offentlig finansiering (officiel udviklingsbistand samt anden offentlig finansiering) til landbrugssektoren i udviklingslandene efter område (2005-2018)
SDG020C1: x efter område, kornart og type (2015-2019)
Sundhed og trivsel (3)
SDG03011: Døde af svangerskabs- og fødselskomplikationer hos moder (pr. 100.000 levendefødte) efter område (2005-2019)
SDG03021: Døde under 5 år (pr. 1.000 levendefødte) efter område (2005-2020)
SDG03022: Døde i løbet af de første 28 dage (pr. 1.000 levendefødte) efter område (2005-2020)
SDG03041: Døde (pr. 100.000 personer) efter område og dødsårsag (2005-2019)
SDG03042: Selvmord (pr. 100.000 personer) efter område (2005-2019)
SDG03061: Døde i trafikuheld (pr. 100.000 personer) efter område (2005-2019)
SDG03072: Teenagefødselsrate (pr. 1.000 kvinder) efter område og alder (2005-2020)
SDG03093: Døde af utilsigtet forgiftning (pr. 100.000 personer) efter område (2005-2019)
SDG03091: Dødelighed som følge af indendørs og udendørs luftforurening (pr. 100.000 personer) efter område (2016:2018)
SDG03031: Nye HIV-infektioner (pr. 1.000 personer) efter område (1994-2018)
SDG03032: Nye tuberkulosetilfælde (pr. 100.000 personer) efter område (1994-2018)
SDG030B1: Andel af befolkningen vaccineret med alle vacciner (procent) efter område og vaccinetype (1990-2018)
SDG030B2: Samlet offentlig nettoudviklingsstøtte til medicinsk forskning og grundlæggende sundhedssektorer efter område (2003-2019)
SDG03034: Hepatitis B tilfælde (pr. 100.000 personer) efter område (1994-2018)
SDG030A1: Udbredelse af brug af tobak (procent) efter område og køn (1998-2018)
Kvalitetsuddannelse (4)
SDG04011: Elever ved 9. klasses afslutning med minimumsfærdigheder i læsning og matematik efter område, fag og køn (2007-2019)
SDG04022: Deltagelsesrate i dagtilbud (et år før den officielle skolestartalder) efter område og køn (2017-2018)
SDG04031: Unge og voksne i formel og uformel uddannelse og undervisning (procent) efter område og køn (2007-2016)
SDG04061: Personer, som opnår et bestemt niveau for funktionelle læsefærdigheder og regnefærdigheder (pct.) efter område, niveau og køn (2011-2012)
SDG040B1: Mængden af officiel udviklingsbistand til stipendier opdelt efter sektor og uddannelsesretning efter område (2010-2018)
SDG04041: Unge og voksne med faglige kvalifikationer inden for informations- og kommunikationsteknologi (pct.) efter område, kvalifikationstype og alder (2015-2019)
SDG04051: Paritetsindeks (pct.) efter område (2010-2019)
Ligestilling (5)
SDG05021: Kvinder, der har været udsat for vold, begået af nuværende eller tidligere partner (pct. af befolkningen) efter område og alder (2008-2015-2008-2017)
SDG05022: Kvinder, der har været udsat for vold, begået af andre end partner (pct. af befolkningen) efter område og alder og sted for volden (2008-2015-2008-2017)
SDG05031: 20-24-årige kvinder, som er blevet gift før deres 18. år (pct. af alle 20-24-årige) efter område og civilstand (2015-2021)
SDG05041: Andel af tid, der er anvendt på ulønnet hus- og omsorgsarbejde (pct. pr. døgn) efter område og køn (1964-2017)
SDG05051: Valgte kandidater til folketings-, kommunal- og regionsrådsvalg efter område, valgresultat og køn (2018-2019)
SDG05052: Kvinder i ledelse (pct.) efter område, sektor og alder (2008-2019)
SDG050A1: Andel som går på internettet via mobil eller smartphone (procent) efter område og type (2010-2019)
SDG050B1: Andel som går på internettet via mobil eller smartphone (procent) efter område og køn (2016-2020)
Rent vand og sanitet (6)
SDG06031: Andel af spildevand, der behandles sikkert efter område (2010-2019)
SDG06041: Vandforbrugseffektivitet, værditilvækst pr. vandforbrug (indeks, 2010=100) efter område og branche (2010-2019)
SDG06042: Grundvandsindvinding som andel af grundvandsressource (procent) efter område (2010-2019)
SDG06051: Grad af implementering af integreret vandressourceforvaltning (procent) efter område (2017-2020)
SDG06061: Ændring over tid i udbredelsen af vandrelaterede økosystemer (procent) efter område og økosystemtype (2011-2018)
Billig og ren energi (7)
SDG07021: Vedvarende energis andel af det samlede bruttoenergiforbrug (2008-2020)
SDG07031: Energiintensitet (bruttoenergiforbrug og ift. BNP) efter område og måleenhed (2010-2020)
Anstændigt job og økonomisk vækst (8)
SDG08011: Realvækst af BNP pr. indbygger (procent) efter område (2010-2020)
SDG08021: Realvækst af BNP pr. beskæftiget (procent) efter område (2010-2020)
SDG08041: Ressourcefodaftryk efter område og indikator (2010-2018)
SDG08042: Indenlandsk materialeanvendelse efter område og måleenhed (2010-2019)
SDG08061: Andelen af unge (15-24 år) der ikke er under uddannelse, i beskæftigelse eller i træning efter område og alder (2009-2019)
SDG08081: Hyppighed af dødelige og ikke-dødelige arbejdsulykker efter område, type af arbejdsulykke, køn og alder (2011-2019)
SDG08091: Værditilvækst i turistindustien i forhold til BNP (procent) efter område (2014-2016)
SDG080A1: Forpligtelser og udbetalinger af handelsrelateret bistand efter område (2005-2018)
Industri, innovation og infrastruktur (9)
SDG09012: Passager- og godsmængde efter område, enhed og transportmåde (2010-2019)
SDG09021: Industriens bruttoværditilvækst som andel af den samlede bruttoværditilvækst (procent) efter område (2010-2020)
SDG09032: Andelen af små virksomheder med et lån eller en kreditlinje (procent) efter område (2018)
SDG09031: Andelen af små virksomheder i industriens samlede værditilvækst (procent) efter område (2008-2017)
SDG09022: Industriens beskæftigelse som andel af samlet beskæftigelse (procent) efter område (2010-2020)
SDG09041: CO2 udledning pr. enhed værditilvækst (indeks, 2010=100) efter område og branche (2008-2020)
SDG090B1: Andel af værditilvæksten for mellem- og højteknologi industri af den samlede værditilvækst (pct.) efter område (2008-2017)
SDG090C1: Andel af befolkning dækket af et mobilt netværk (pct.) efter område og hastighed (2016-2020)
SDG09052: Forskere (i fuldtidsbeskæftigelse eller tilsvarende) pr. million indbyggere efter område (2005-2019)
Reducer ulighed (10)
SDG10011: Økonomisk ulighed målt på ækvivaleret disponibel indkomst efter område, indkomstgruppe, justering for negative indkomster og gennemsnitsindkomst (2000-2019)
SDG10021: Lavindkomstfamilier med under 50 pct. af medianindkomsten efter område, alder, køn og enhed (2000-2019)
SDG10041: Arbejdskraftens andel af BNP (procent) efter område (2010-2020)
SDG10051: Indikatorer for finansiel soliditet efter område og finanspolitisk soliditet (2010-2020)
SDG10074: x efter område (2008-2021)
SDG100A1: Andel af toldpositioner gældende for import fra de mindst udviklede lande og udviklingslande, der er fritaget for told efter område, type og indkomst (2012-2019)
SDG100B1: Total ressourcetilførsel til udvikling opdelt efter modtager- og donorlande, og type af finansiel tilførsel efter område og finanspolitisk soliditet (2015-2018)
Bæredygtige byer og samfund (11)
SDG11021: Andel af befolkning, der har nem adgang til offentlig transport (procent) efter område, serviceniveau, køn og alder (2019)
SDG11031: Vækst i bebygget areal ift. befolkningsvækst (procent) efter område og måleenhed (2016-2018)
SDG11062: Det årlige gennemsnitsniveau af fine partikler i byer (vægtet indbyggertal) (µg/m3) efter område og måleenhed (2010-2018)
SDG11071: Den gennemsnitlige andel af bebyggede områder i byer, der er åben tilgængelig for offentlig brug for alle efter type (2020)
Ansvarligt forbrug og produktion (12)
SDG12042: Farligt affald pr. indbygger og farligt affald efter område og måleenhed (2011-2019)
SDG12041: Transmissionsscore for miljøkonventioner efter område (2014-2019)
SDG12051: Genanvendelse, andel og absolut mængde efter område og måleenhed (2011-2019)
Klimaindsats (13)
Livet i havet (14)
SDG14011: Udvikling i koncentration af planteplanktion i havet (klorofyl a), årsmiddelkoncentration efter område og område (2010-2018)
Livet på land (15)
SDG15011: Skovområde som andel af samlede landområde (procent) efter område (2006-2018)
SDG15012: Andel af vigtige økosystemer for biodiversitet på land og i ferskvand, som er del af beskyttede områder (procent) efter område og økosystemtype (2010-2020)
SDG15021: Fremskridt i forhold til bæredygtig skovforvaltning efter type (2008-2019)
SDG15051: Rødliste-indeks efter område (2010-2019)
SDG150A1: Officiel udviklingsbistand og offentlige udgifter til beskyttelse og bæredygtig brug af biodiversitet og økosystemer i udviklingslandene efter område og type (2002-2018)
Fred, retfærdighed og stærke institutioner (16)
SDG16011: Ofre for overlagt mord (pct. af befolkningen) efter område, køn og alder (2005-2018)
SDG16014: Personer, der føler sig sikre i deres nærområde (pct. af befolkningen) efter område (2013-2018)
SDG16022: Ofre for menneskehandel (pr. 100.000 personer) efter område og køn, alder og form for udnyttelse (2007-2018)
SDG16032: Ikke-dømte tilbageholdte (pct. af alle indsatte i fængsler) efter område (2012-2018)
SDG16061: De primære statsudgifter, som andel af det godkendte budget, opdelt efter sektor (eller budgetkode eller lignende) efter område (2015-2019)
SDG16031: Voldsofre, som har rapporteret, at de har været offer (pct.) efter område (1995-2019)
Globale partnerskaber (17)
SDG17062: Fastnet internet abonnementer (pct.) efter område (2016-2020)
SDG17011: Statens samlede indtægter (i pct. af BNP) efter område og kilde (2005-2018)
SDG17012: Andel af det nationale budget, der finansieres af nationale skatteindtægter (pct.) efter område (2005-2018)
SDG17131: Makroøkonomiske instrumenter efter område og makroøkonomi (2010-2020)
SDG17091: Dollarværdien af finansiel og teknisk bistand efter område (2014-2019)
SDG17191: Dollarværdien af alle ressourcer, der er afsat til at styrke den statistiske kapacitet i udviklingslande efter område (2014)
SDG17071: Den samlede størrelse af godkendt finansiering til udviklingslande efter område (2016-2017)
SDG17041: Gældydelse som en andel af eksport af varer og tjenesteydelser efter område (2005K1-2019K4)
SDG17032: Størrelsen af pengeoverførsler til hjemland fra emigranter (i US dollars) som andel af samlet BNP efter område (2010-2019)
SDG17021: Netto officiel udviklingsbistand, samlet og til de mindst udviklede lande efter område og bistandens art (2000-2004-2017)
SDG17031: Direkte udenlandske investeringer (FDI), ulandsbistand og Syd-Syd-samarbejde som en andel af det samlede nationale budget efter område (2005-2017)
Virksomheder-Pilot
SDGV03: Virksomheder som fokuserer på verdensmålene efter generelle handlinger (2019)
SDGV09: Verdensmålsaktivitet på delmål: inklusion og ligestilling (2019)
SDGV10: Verdensmålsaktivitet på delmål: øvrige i skemaet (2019)
SDGV02: Virksomheder som fokuserer på verdensmålene efter udenrigsaktivitet og fokus på verdensmålene (2019)
SDGV06: Virksomheder som fokuserer på verdensmålene efter begrundelse (2019)
SDGV05: Virksomheder som fokuserer på verdensmålene efter branche og specielle indsatsområder (2019)
SDGV07: Verdensmålsaktivitet på delmål: Co2, energi og vand (2019)
SDGERH01: Beskæftigede efter branche (2010-2018)
SDGERH02: Bruttoværditilvækst (faste priser) efter branche (2010-2019)
SDGERH03: Forskningudgifter i erhvervslivet (løbende priser) efter branche (2010-2019)
SDGERH04: Beskæftigede med grønne varer og tjenester efter branche (2012-2019)
SDGERH05: Co2 i forhold til værditilvækst efter branche (2010-2019)
SDGERH06: Energiforbrug i forhold til værditilvækst efter branche (2010-2019)
SDGERH07: Vandforbrug i forhold til værditilvækst efter branche (2010-2019)
SDGERH08: Affaldsproduktion i forhold til værditilvækst efter branche (2011-2018)
SDGERH09: Arbejdsulykker efter branche (2010-2018)
SDGERH10: Sygefravær ved egen sygdom efter branche og køn (2013-2019)
SDGERH11: Kvinders andel af ledere og lønmodtagere uden ledelsesansvar efter branche og type (2013-2019)
SDGERH12: Kvinders andel af bestyrelsesmedlemmer og direktører efter branche og type (2014-2019)
SDGERH13: Kvinders løn som andel af mænds blandt ledere og lønmodtagere uden ledelsesansvar efter branche og type (2013-2019)
SDGERH55: Udledning af drivhusgasser inkl. indirekte emissioner efter branche (2010-2019)
SDGERH66: Bruttoenergiforbrug efter branche (2010-2019)
SDGERH77: Vandforbrug efter branche (2010-2019)
SDGERH88: Affaldsproduktion efter branche (2011-2018)
SDGV01: Virksomheder som fokuserer på verdensmålene efter branche og fokus på verdensmålene (2019)
SDGV04: Virksomheder som fokuserer på verdensmålene efter specielle indsatsområder (2019)
SDGV08: Verdensmålsaktivitet på delmål: ressourcer og affald (2019)
Virksomheder-Statistik
SDGSV04: Virksomheders udslip af drivhusgasser (Co2-ækvivalenter)) efter branche (2010-2017)
SDGSV02: Virksomheders forskningspersonale (årsværk) efter branche (2010-2016)
SDGSV06: Virksomheders affald, genanvendelse efter branche (2011-2015)
SDGSV03: Virksomheders betaling af selskabsskat efter branche (2010-2017)
SDGSV08: Virksomheders direktioner, medlemmer efter branche og køn (2017)
SDGSV01: Virksomheders andel af bruttonationalproduktet (BNP), 2010-priser efter branche (2010-2018)
SDGSV05: Virksomheders forbrug af energi (brutto) efter branche (2010-2017)
SDGSV07: Virksomheders aflønning af lønmodtagere uden ledelsesansvar efter branche og køn (2014-2017)
Vores mål
VM010101: Antal hjemløse (kilde: VIVE) efter område (2015-2019)
VM010201: Andel af personer under absolut fattigdomsgrænse efter område (2015-2018)
VM010202: Andel af befolkningen med materielle afsavn efter afsavnsmål (2015-2019)
VM010203: Andel af personer i lavindkomstgruppen efter antal år (2015-2018)
VM010301: Personer på offentlig forsørgelse efter ydelsestype (2007-2019)
VM010302: Personer på længerevarende offentlig forsørgelse efter varighed (2011-2019)
VM010401: Fordeling af nettoformuen for befolkningen over 18 år efter formuens størrelse (2015-2018)
VM010501: Medlemmer af akasse efter område (2008-2019)
VM030201: Levendefødte efter fødselsvægt (2008-2018)
VM030302: Influenzadødsfald efter område (2015-2019)
VM030503: Alkoholindtag efter køn (2013-2017)
VM030702: Kønsskifte efter område (2015-2019)
VM030704: Aborter efter alder (2015-2018)
VM030802: Recepter efter køn (2015-2019)
VM030902: Tidlige dødsfald efter område (2015-2018)
VM030A02: Rygere efter område (2015-2018)
VM040101: 18-årige, der har gennemført grundskolen og 25-årige, der har gennemført ungdomsuddannelse efter uddannelse (2015-2020)
VM040201: Pædagogisk personale med relevant uddannelse efter stillingskategori (2017-2018)
VM040301: 35-årige med erhvervskompetencegivende uddannelse efter køn (2010-2020)
VM040302: Frafald efter køn (2008-2015)
VM040501: Andel af 35-årige med en erhvervskompetencegivende uddannelse efter forældrenes uddannelsesniveau (2015-2020)
VM040701: Karakter efter køn (2015/2016-2018/2019)
VM040B01: Udviklingsbistand efter område (2015-2019)
VM070101: Boliger med oliefyr efter område (2010-2020)
VM070102: Afbrydelser i elforsyningen efter område (2017-2019)
VM070201: Andel af det samlede energiforbrug, der udgøres af vedvarende energi efter branche (2015-2019)
VM070301: Energiforbrug efter område (2015-2018)
VM070A01: Private midler anvendt til klima- og energiforskning efter teknologi (2017)
VM080102: Real disponibel bruttonationalindkomst pr. indbygger efter branche (2015-2019)
VM080103: Real disponibel nettonationalindkomst pr. indbygger efter branche (2015-2019)
VM080201: Andel af nystartede virksomheder, der stadig eksisterer to år efter oprettelse efter branche (2015-2018)
VM080202: Rate for tilgang og afgang af virksomheder efter type (2015-2018)
VM08023A: Vurdering af erhvervsklimaet efter område (2015-2020)
VM080301: Vækstiværksættere efter område (2015-2017)
VM080302: Vækstvirksomheder efter område (2015-2018)
VM080501: Andel af virksomheder med ansatte i støttet beskæftigelse opdelt efter virksomhedens sektor og størrelse efter sektor (2015-2018)
VM08081B: Arbejdsulykker efter køn (2015-2018)
VM090201: Andel af erhvervsbeskæftigede efter branche (2015-2019)
VM090202: Andel af beskæftigede inden for grønne varer og tjenester efter branche (2015-2019)
VM090401: Udledning af CO2 ift. bruttoværditilvækst efter branche og emissionstype (2015-2018)
VM090501: Udviklingen i erhvervslivets udgifter til egen forskning og udvikling efter branche (2015-2018)
VM090503: Danmarks relative specialisering inden for miljørelaterede teknologier efter område (2015-2017)
VM090C01: Dækning af bredbånd i Danmark efter område (2015-2019)
VM090C02: Antal e-mærkede netbutikker efter område (2015-2019)
VM100101: Udviklingen i Palmakoefficienten og den gennemsnitlige, ækvivalerede, disponible indkomst efter decil gennemsnit (2015-2018)
VM100201: Opstillede og valgte kandidater til FV, KV, RV efter kandidater (2013-2019)
VM100202: Opstillede og valgte kandidater til FV, KV, RV efter kandidater (2013-2019)
VM100203: Opstillede kandidater til FV efter kandidater og højeste fuldførte uddannelse (2015-2019)
VM100204: Andel af befolkningen, der er medlem af en forening efter herkomst (2016-2020)
VM100301: Sammenhæng mellem indkomstdecil i barndomshjemmet og for 35-årige efter indkomstdecil som 10-årig og indkomstdecil som 35-årig (2015-2018)
VM110102: Økonomisk boligbyrde efter decil gennemsnit (2015-2018)
VM110601: Husholdningernes affaldsmængder pr. indbygger efter område (2014-2018)
VM110603: Eldrevne personbiler og busser i forhold til det samlede antal efter type (2015-2020)
VM110604: Andel af nyregistrerede person- og varebiler, der kører på el i kommuner, regioner og stat efter sektor (2015-2019)
VM11062A: Andel genanvendt husholdsaffald i forhold til den samlede mængde husholdningsaffald efter område (2014-2018)
VM110A01: Andel af uddannelsespladser placeret uden for København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg efter uddannelse (2015-2019)
VM120201: Andel af danske landbrugsarealer udlagt til økologisk og pløjefri drift efter type (2015-2019)
VM120202: Fødevaresektorens udledning af CO2e pr. 1 mio. kr. i markedsværdi efter område (2015-2017)
VM120401: Andel eksporteret, farligt affald, der ikke er håndteret korrekt efter område (2018-2019)
VM120501: Produceret affald i Danmark efter branche (2011-2017)
VM120701: Udgifter til økologiske varer i forhold til de samlede udgifter til foodservice i den off. sektor efter område (2017-2018)
VM120801: Restaffald i forhold til husholdningernes samlet affaldproduktion efter område (2011-2017)
VM130103: DMI's symmetric extreme dependcy score vedrørende kvalitet af varslinger ved ekstremt vejr efter område (2015-2019)
VM140102: Solgte dæk i Danmark efter område (2015-2019)
VM140203: Udviklingen i badevandskvaliteten i Danmark efter område (2015-2019)
VM140401: Andel MSC-certificeret fangster i danske farvande efter område (2017-2018)
VM150501: Antal almindelige danske ynglefugle efter område (2015-2019)
VM150502: Den Danske Rødliste indeks efter område (2010-2019)
VM150701: Antal CITES-kontroller, der fører til konfiskation af en eller flere enheder efter område (2015-2019)
VM160102: Tidligere fængselsdømte, der dømmes påny efter køn (2007:2009-2015:2017)
VM160201: Antal underretninger pr. 1.000 børn i alderen 0-17 år efter område (2015-2018)
VM160202: Antal indberetninger om magtanvendelse på børne- og ungeområdet efter område (2015-2018)
VM160303: Antal ubetingede strafcelleanbringelser efter område (2015-2018)
VM160401: Antal underretninger til Hvidvasksekretariatet efter område (2015-2019)
VM160501: Danmarks score på Corruption Perceptions Index efter område (2015-2019)
VM160701: Stemmeprocent efter valgtype (2013-2019)
VM161001: Antal afgjorte domme, der er afsagt i henhold til straffelovens § 266 b, racismeparagraffen efter afgørelsestype (2015-2019)
VM170302: Migranters pengeoverførsler ud af Danmark efter område (2015-2018)
VM170401: De private husholdningers gæld og formue i Danmark efter type (2015-2018)
VM171101: Andel af importerede varer fra udviklingslande og mindst udelukkende lande af den samlede danske vareimport efter type (2015-2019)
VM030803: Antal privatpraktiserende læger efter område (2014-2018)
VM050202: Henvendelser til kvindekrisecentre efter område (2015-2018)
VM050301: Giftemål efter herkomst (2017-2019)
VM050A02: Andel selvstændige blandt beskæftigede efter køn (2008-2018)
VM050B01: Kønsfordelingen blandt IKT-specialister samt andel af befolkningen ml.16-74 år med basale digitale færdigheder efter type (2015-2019)
VM060101: Husholdningernes gennemsnitlige årlige udgift til vand og spildevand som andel af husstandsindkomsten efter område (2015-2018)
VM060104: Drikkevand efter område (2015-2017)